Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu sohemiart.eu (ďalej len „VOP“).

Predávajúci:

 • Názov spoločnosti: Reindeer, s.r.o.
 • Sídlo spoločnosti: Štúrova 539/23, 919 21 Zeleneč, Slovenská republika
 • IČO: 47394757
 • DIČ: 2023847430
 • Telefón: +421 902 326 538
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka c.: 32465/T (ďalej len „Predávajúci“)

Orgán dozoru: 

 • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
 • adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava
 • tel.: 033/3212 527, 033/3212 521
 • fax: 033/3212 523

Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár so záväznou objednávkou na ponúkaný tovar alebo službu. Informácie kupujúceho poskytnuté predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne len pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Po záväznom potvrdení objednávky dostane kupujúci okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri vyplnení objednávkového formulára. Predávajúci nie je platcom DPH. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

Pri objednávaní fyzickej osoby - nepodnikateľ kupujúci uvádza meno, priezvisko, adresu doručenia kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Pri objednávaní fyzickej/právnickej osoby - podnikateľ kupujúci uvádza meno, priezvisko, adresu doručenia kam má byť doručený tovar, telefónne číslo, email, obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta). Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním na prepravu prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu správny druh a množstvo tovaru, na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene. Adekvátne zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote a vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad. Kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

Miesto t.j. adresa dodania a spôsob dodania tovaru je v súlade s údajmi, ktoré kupujúci záväzne uviedol vo svojej objednávke. Tovar sa predávajúci zaväzuje zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho) mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení, predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a balného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Výroba tovaru na objednávku podľa pokynov kupujúceho:

Výroba tovaru na objednávku sa dohaduje prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefonicky. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že vyrobí tovar podľa pokynov kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci predávajúcemu pred samotnou výrobou upresní jeho predstavy o použitom materiály, veľkosti, preferovanej farebnosti, druhu kvetov a iné požiadavky, ktoré majú vplyv na výrobu požadovaného výrobku. V prípadne neúplnej spokojnosti sú možné dodatočné drobné úpravy, ktoré zahrňujú doplnenie, odstránenie alebo čiastkovú výmenu použitého materiálu. Úplná zmena výrobku nie je možná, nakoľko ide o výrobu nového výrobku. Kupujúci sa zaväzuje, že dohodnutá objednávka je pre obe strany záväzná a pred zahájením výroby predávajúcemu uhradí 30% z odhadovanej ceny vo forme zálohy. V prípade, že kupujúci zruší objednávku počas alebo po vyrobení výrobku alebo týždeň pred vyrobením, záloha prepadá v prospech predávajúceho vo forme storno poplatku. Vyčíslená cena výrobku pred výrobou je len odhadovaná, výsledná cena sa môže líšiť v intervale +/- 15% z odhadovanej ceny v závislosti od zložitosti výrobného procesu a množstva použitého materiálu. V prípade, že odhadovaná cena by sa mohla navýšiť o viac ako 15% z odhadovanej ceny, ďalšie kroky budú odkonzultované s kupujúcim elektronickou formou. Predávajúci po vyrobení výrobku pošle kupujúcemu fotografie na odsúhlasenie výrobku v počte 1-4 Ks. Kupujúci môže predávajúceho požiadať o malé úpravy, čo zahrňuje čiastočné pridanie, odobranie alebo zmenu materiálu, ktoré nepresahuje viac ako 15% celkovej plochy výrobku. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prijať vrátenie objednaného výrobku na zákazku, nakoľko výrobok bol robený podľa presných pokynov kupujúceho a pred odoslaním tovar schválil.

Spôsoby platby a doručenia:

 1. Prevodom na bankový účet predávajúceho. Predávajúci v súlade s vytvorenou objednávkou kupujúceho vystaví a zašle do 24hod. od vytvorenia objednávky na email kupujúceho zálohovú faktúru spolu s platobnými inštrukciami. Kupujúci je povinný kúpnu cenu uhradiť do 3 pracovných dni, v opačnom prípade bude objednávka považovaná za zrušenú zo strany kupujúceho. Objednaný tovar predávajúci odošle prostredníctvom Slovenskej pošty do 5 pracovných dní od pripísania peňazí na účet predávajúceho. V prípade, ak tovar nebude odoslaný v uvedenej lehote, predávajúci bude informovať kupujúceho o náhradnom termíne odoslania. Cena za poštovné a balné je stanovené podľa aktuálneho cenníka. V prípade, ak je kúpna cena vyššia ako 100 EUR, poštovné a balné je bezplatné.

V prípade, ak kupujúci požaduje zaslať tovar do zahraničia, predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky s kupujúcim individuálne.

Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci zašle (poštou) žiadosť o odstúpení od zmluvy predávajúcemu spolu so zakúpeným nepoškodeným a nenoseným tovarom kupujúci na vlastné náklady spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho (nie formou dobierky). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar a poštovné (nie však náklady na vrátenie tovaru) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, pri tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Kupujúci záväzným potvrdením objednávky s povinnosťou zaplatenia dáva predávajúcemu súhlas, že v súlade s ustanovením §71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí so zasielaním elektronických faktúr predávajúceho a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania.

Podmienky zasielania elektronických faktúr:

 1. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom.
 2. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania na kontaktný email kupujúceho.
 3. Kupujúci sa zaväzuje informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách, ktoré majú vplyv na zasielanie elektronických faktúr.
 4. Kupujúci potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému emailu. Predávajúci nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií z emailu odosielateľa.
 5. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet. Rovnako nezodpovedá za prípadnú nemožnosť pripojenia sa kupujúceho do siete internet.
 6. Kupujúci je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením (elektronickou formou) doručeným predávajúcemu. Odvolanie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia.

Spracovanie osobných údajov je realizované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady Európskej únie 2016/678 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovávané sú len nevyhnutné potrebné osobné údaje v zmysle ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a ich archiváciou v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Doplňujúcimi osobnými údajmi sú emailová adresa a telefóne číslo, ktoré slúžia výlučne pre komunikačný účel procesu objednávania tovaru. Predmetné údaje nepodliehajú spracovaniu v rámci informačného systému. Spracovávané osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predajcu v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

Tieto VOP sú platné od 25.05.2018.

Môj príbeh

 
Vitaj na mojej stránke :)
Volám sa Soňa a tvorím pod umeleckým menom Sohemi Art. Som človek, ktorý je silne rodinne založený a preto som vložila moju lásku aj do môjho umeleckého mena, ktoré pozostáva zo začiatočných písmen mien mojich sestier a mňa.
 
Značka Sohemi Art predstavuje s láskou navrhované a prepracované doplnky, ktoré si Ťa podmania nespútanou vášňou. Každý model je jedinečný kúsok, ktorý podčiarkne tvoju krásu a ženskosť.
 
Nechaj sa uniesť esenciou ženskosti, daj najavo, že si jedinečná a vystúp z davu.

 

Kontaktné údaje
 • SohemiArt.euprevádzkuje spoločnosť Reindeer, s.r.o.

 • Adresa Reindeer, s.r.o., Štúrova 539/23, 917 21 Zeleneč

 • IČO 47394757

 • DIČ 2023847430

 • Telefón +421 902 326 538

 • Email sohemi.art@gmail.com

Napíš nám

Chceš sa niečo opýtáť alebo oznámiť? Neváhaj a napíš nám, radi odpovieme.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Napriek tomu, že značka Sohemi Art je pomerne mladá, bolo ju už možné vidieť:

 • Dobročinný kalendár Slobody zvierat na rok 2016
 • Mesačník Hair & Beauty
 • Módna prehliadka Fashion Kultur
 • Módna prehliadka finalistiek súťaže FOTOMODELKA EURÓPY - SLOVAKIA 2016
 • Fotoblog na web stránke najkrajsiemodelky.com
 • Mesačník Friško - Tipy na svadobnú sezónu
 • Medzinárodný časopis so sídlom v Kalifornii - Elegant magazine - júnové vydanie
 • Medzinárodný časopis Sheeba - Tropical paradise - júlové vydanie

 

Publikované v rámci nasledovných projektov